algemene voorwaarden

Inhoudsopgave


I. Algemene bepalingen
Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Begripsomschrijvingen
Artikel 3 - Prijzen en vergoedingen
Artikel 4 - MedewerkingKlant
Artikel 5 - Persoonsgegevens
Artikel 6 - Termijnen
Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Artikel 9 - Overmacht
Artikel 10 - Duur en beëindiging van de overeenkomst
Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter


II. Bepalingen met betrekking tot informatie services
Artikel 12 - Samenstelling informatie services
Artikel 13 - Programmatuur
Artikel 14 - Online Informatie Services
Artikel 15 - Abonnement content derden


III. Professionele Services
Artikel 16 - Uitvoering
Artikel 17 - Wijziging en meerwerk
Artikel 18 - Training


IV. Verkoop van apparatuur
Artikel 19 - Apparatuur
Artikel 20 - Aflevering
Artikel 21 - Risico en eigendom
Artikel 22 - Garantie service


I. Algemene bepalingen
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij INTERMOBILITAS B.V. Informatie Services, Additionele Producten en/of goederen en overigen diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
1.2 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.
1.3 INTERMOBILITAS B.V. brengt Offertes vrijblijvend uit.
1.4 Overeenkomsten komen slechts tot stand na schriftelijke aanvaarding door INTERMOBILITAS B.V. van een Aanvraag.
1.5 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden wijst INTERMOBILITAS B.V. uitdrukkelijk van de hand.
1.6 INTERMOBILITAS B.V. is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. INTERMOBILITAS B.V. zal de Klant schriftelijk informeren over het tijdstip waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn op overeenkomsten.
1.7 Waar in deze algemene voorwaarden INTERMOBILITAS B.V. zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is INTERMOBILITAS B.V. gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mail bericht of fax.

Artikel 2 - Begripsomschrijvingen
2.1 In deze Algemene Voorwaarden betekent:
- Aanvraag: de ontvangst door INTERMOBILITAS B.V. van de door de Klant ondertekende Offerte;
- Additionele Producten: diensten of goederen zoals beschreven in de Product Specificatie, die in aanvulling op een Informatie Service door INTERMOBILITAS B.V. aangeboden worden.
- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
- INTERMOBILITAS B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERMOBILITAS B.V. gevestigd te Dordrecht
- Informatie Service: elke als door INTERMOBILITAS B.V. als zodanig aangewezen mogelijkheid voor de Klant om gebruik te maken van diensten op het gebied van informatievergaring en -verstrekking en in voorkomende gevallen gegevensverwerking betreffende de automobielbranche in het algemeen en prijsinformatie over voertuigen in het bijzonder, zoals beschreven in de Product Specificatie.
- De Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie INTERMOBILITAS B.V. een overeenkomst is aangegaan of aan wie INTERMOBILITAS B.V. Offerte heeft uitgebracht.
- Offerte: het door INTERMOBILITAS B.V. schriftelijk gedane aanbod met betrekking tot een of meer daarin vermelde Producten;
- Professionele Services: een Additioneel Product zoals bedoeld in hoofdstuk drie van deze Algemene Voorwaarden.
- Producten: Informatie Services en Additionele Producten.
- Product Specificatie: een als zodanig door INTERMOBILITAS B.V. aangewezen document, al dan niet in elektronische vorm, waarin de gebruiksmogelijkheden, de eigenschappen en, in voorkomende gevallen, service levels van een Product bepaald zijn.
- Service Periode: de overeengekomen looptijd waarin INTERMOBILITAS B.V. de overeengekomen Informatie Service of, in voorkomende gevallen, Professionele Service zal bieden.
- User Manual: een als zodanig door INTERMOBILITAS B.V. aangewezen document, al dan niet in elektronische vorm, waarin instructies voor wat betreft de wijze van bediening en gebruik van een Product zijn opgenomen.
Artikel 3 - Prijzen en vergoedingen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Onverminderd het bepaalde in het derde en vierde lid, is INTERMOBILITAS B.V. gerechtigd de overeengekomen tarieven een keer per jaar te verhogen met het percentage dat maximaal 4 x is aan de stijging van het maandindexcijfer volgens de prijsindex, reeks gezinsconsumptie, zoals vastgesteld door het CBS op basis van de meest recente tijd basis en om de gewijzigde tarieven op de overeenkomst van toepassing te verklaren.
3.3 In het geval van een overeenkomst uit hoofde waarvan de Klant periodiek vervallende bedragen verschuldigd is, is INTERMOBILITAS B.V. gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een termijn van tenminste 1 kalendermaand de prijzen en tarieven aan te passen en op de overeenkomst van toepassing te verklaren.
3.4 INTERMOBILITAS B.V. is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving tot 1 maand voor het moment van opeisbaar worden van een prestatie de daarop betrekking hebbende prijzen en tarieven aan te passen.
3.5 Alle facturen zullen door de Klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum betalen. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, ook al maant INTERMOBILITAS B.V. de Klant nadien aan tot betaling tegen een nadere termijn.
Artikel 4 - Medewerking Klant
4.1 De Klant zal INTERMOBILITAS B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik, de toepassing en de resultaten verkregen van Informatie Services en/of Additionele Producten.
4.3 De Klant verplicht zich tot het toepassen van adequate controle- en beveiligingsprocedures met betrekking tot de Informatie Services. De Klant staat er in het bijzonder jegens INTERMOBILITAS B.V. voor in alle passwords, user ID's en alle andere gegevens of nummerreeksen verstrekt door INTERMOBILITAS B.V. ter beveiliging, of ter verschaffing van toegang tot Informatie Services steeds geheim te houden. Onverminderd overige aan INTERMOBILITAS B.V. toekomende rechten, verplicht de Klant zich om niet-nakoming van deze geheimhoudingsplicht, almede een vermoeden van niet-nakoming, steeds onverwijld te melden aan INTERMOBILITAS B.V..
4.4 In het geval dat medewerkers van INTERMOBILITAS B.V. op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichtten zal de Klant kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, een internetaansluiting, enz., zorgdragen.
4.5 De Klant zal INTERMOBILITAS B.V. vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van INTERMOBILITAS B.V. daaronder begrepen die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.
4.6 Indien INTERMOBILITAS B.V. een User Manual voor een bepaald Product heeft opgesteld, dan is de Klant verplicht conform het bepaalde in de User Manual van het Product gebruik te maken.
4.7 De Klant stemt nu voor alsdan in met overdacht van de overeenkomst, als bedoeld in artikel 6: 159 BW, door INTERMOBILITAS B.V. aan een groepsmaatschappij van de groep waar INTERMOBILITAS B.V. op het moment van overdracht deel van uit maakt. INTERMOBILITAS B.V. zal de Klant schriftelijk mededeling doen van de overdacht onder vermelding van de datum waarop deze plaats heeft.
Artikel 5 - Persoonsgegevens
5.1 De Klant staat er jegens INTERMOBILITAS B.V. voor in dat de Klant alle op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stipt nakomt.
5.2 Voor zover de overeenkomst met zich brengt dat INTERMOBILITAS B.V. persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de Klant verstrekt, staat de Klant ervoor in dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel en de doelomschrijving en onder de voorwaarden die INTERMOBILITAS B.V. kenbaar maakt.
5.3 Indien de overeenkomst met zich brengt dat de Klant persoonsgegevens in de zin van de WBP ter beschikking stelt aan INTERMOBILITAS B.V. en INTERMOBILITAS B.V. kenbaar maakt dat zij in haar verhouding tot de persoonsgegevens tevens als verantwoordelijke in de zin van de WBP is, zal de Klant er voor instaan dat hij van de betrokkene personen uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen voor de gebruiksdoeleinden die INTERMOBILITAS B.V. kenbaar maakt en verplicht de Klant zich in dat kader tevens tot het toepassen van de door INTERMOBILITAS B.V. ter beschikking te stellen 'privacy statement'.
5.4 Indien een natuurlijke persoon gebruik maakt van het recht zich te verzetten tegen gebruik van zijn gegevens, voor direct marketing doeleinden, als bedoeld in artikel 41 WBP, staat de Klant er voor in dit onverwijld te melden aan INTERMOBILITAS B.V.
5.5 INTERMOBILITAS B.V. zal een passend beschermingsniveau bieden voor alle persoonsgegevens die de Klant ter beschikking stelt en met betrekking tot welke gegevens INTERMOBILITAS B.V. wordt aangemerkt als bewerker in de zin van de WBP.
5.6 De Klant zal een passend beschermingsniveau bieden voor alle persoonsgegevens die INTERMOBILITAS B.V. ter beschikking stelt en met betrekking tot welke gegevens de Klant wordt aangemerkt als bewerker in de zin van de WBP.
Artikel 6 - Termijnen
6.1 INTERMOBILITAS B.V. zal zo veel mogelijk termijnen die voor haar gelden bij de uitvoering van een overeenkomst in acht nemen. De enkele overschrijding van een termijn door INTERMOBILITAS B.V. brengt INTERMOBILITAS B.V. niet in verzuim.
6.2 Indien INTERMOBILITAS B.V. bij het aangaan van de overeenkomst de Klant kenbaar heeft gemaakt dat het Product een nieuw Product is, dan wel een vernieuwde versie van een reeds bestaand Product, is INTERMOBILITAS B.V. gerechtigd de door haar aangegeven termijnen die gelden voor aflevering, indienststelling dan wel in gebruik name van het betreffende Product te verlengen door middel van een schriftelijke mededeling.
Artikel 7 - Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
7.1 De overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van INTERMOBILITAS B.V. aan de Klant.
7.2 Intellectuele eigendomsrechten die gedurende of die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontstaan of voor vestiging vatbaar worden zullen toekomen aan INTERMOBILITAS B.V..
7.3 Voor zover de overeenkomst met zich brengt dat INTERMOBILITAS B.V. gebruik maakt van merken, handelsnamen of modellen van de Klant of die de Klant in haar normale bedrijfsvoering bezigt, geeft de Klant INTERMOBILITAS B.V. gedurende de looptijd van de overeenkomst toestemming voor dit gebruik. De Klant INTERMOBILITAS B.V. vrijwaren ter zake van aanspraken van derden verband houdend met dit gebruik.
7.4 De Klant verstrekt hierbij een niet exclusief, overdraagbaar, niet opzegbaar gebruiksrecht met het recht tot wijziging en bewerking en het recht tot opname in andere databanken met betrekking tot databanken van de Klant die klant aan INTERMOBILITAS B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stelt.
7.5 Onverminderd het elders bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, zal INTERMOBILITAS B.V.de Klant vrijwaren tegen aanspraken van derden dat programmatuur die INTERMOBILITAS B.V. aanwendt of ter beschikking stelt aan de Klant als onderdeel van de overeengekomen Informatie Service, inbreuk maakt op auteursrechten of octrooien, mits:
7.5.1 De Klant op de overeengekomen wijze de Informatie Service gebruikt;
7.5.2 De Klant alle redelijke medewerking verleent aan INTERMOBILITAS B.V. in het kader van de vrijwaring;
7.5.3 De Klant geen toezeggingen doet;
7.5.4 De inbreuk niet veroorzaakt wordt doordat de Informatie Service in combinatie met andere services, programmatuur of systemen wordt gebruikt.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 INTERMOBILITAS B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten, of een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.
8.2 In het geval dat INTERMOBILITAS B.V. aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van INTERMOBILITAS B.V. beperkt tot uitsluitend: schade aan zaken;
- schade als gevolg van dood of letsel;
en tot een bedrag van maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.
8.3 De Klant vrijwaart INTERMOBILITAS B.V. voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van het Product door de Klant en/of niet of onvoldoende naleving door de Klant van enige verplichting jegens INTERMOBILITAS B.V., al dan niet voort vloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
8.4 Indien de Klant een vordering tot schadevergoeding jegens INTERMOBILITAS B.V. instelt, zal zij dit uiterlijk tot twee maanden na het ontstaan van de schade, dan wel indien dit later is, twee maanden na het moment dat zij daar redelijker wijs bekend mee geworden is.
Artikel 9 - Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan INTERMOBILITAS B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Als niet aan INTERMOBILITAS B.V. toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt: storingen in de verbindingen met de systemen waarmee een Informatie Service wordt geboden, overige storingen in het internet of andere telecommunicatienetwerken, virusverspreiding, hacken, en uitval van de elektriciteit.
9.2 Onverminderd de overige aan INTERMOBILITAS B.V. toekomende rechten, heeft INTERMOBILITAS B.V. in het geval van overmacht het recht, naar eigen keuze, de toegang tot de systemen waarmee de informatieservice wordt geboden (tijdelijk) per direct te blokkeren dan wel de overeenkomst met de klant per direct te beëindigen, zulks zonder dat INTERMOBILITAS B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.
Artikel 10 - Duur en Beëindiging van de overeenkomst
10.1 Overeenkomsten die INTERMOBILITAS B.V. tevens verplichten een Service Periode na te komen, zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
10.2 Tenzij INTERMOBILITAS B.V. en de Klant schriftelijke een andere termijn overeengekomen zijn, is de Service Periode voor Informatie Services twee kalenderjaren te rekenen vanaf 1 januari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overeenkomst tot stand gekomen is, met inbegrip van de periode liggend tussen totstandkoming en 1 januari.
10.3 Indien een Service Periode is overeengekomen voor een bepaald Product is geen van de partijen gedurende de Service Periode gerechtigd de overeenkomst door opzegging te beëindigen, behoudens in de gevallen genoemd in het zevende lid.
10.4 Na het verstrijken van de Service Periode is elk van de partijen gerechtigd om een Overeenkomst voor Informatie Services tegen het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk op te zeggen mits een minimale termijn voor opzegging van drie kalendermaanden in acht wordt genomen.
10.5 Na het verstrijken van andere Service Perioden dan in het vorige lid zijn bedoeld, is elke partij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen de termijn die in de Offerte is vermeld. Indien geen termijn in de Offerte is opgenomen, of geen Service Periode overeengekomen is, zullen partijen onverminderd het zesde lid een termijn voor opzegging van een kalendermaand in acht nemen.
10.6 Overeenkomsten die niet een telkens terugkerende prestatie van INTERMOBILITAS B.V. tot voorwerp hebben en derhalve eindigen door volbrenging van die prestatie, kunnen niet door opzegging beëindigd worden.
10.7 Onverminderd het zesde lid, is de Klant gerecht ook tijdens de Service Periode alsmede tegen onderstaande afwijkende termijnen op te zeggen, indien:
10.7.1 INTERMOBILITAS B.V. de Algemene Voorwaarden aantoonbaar ten nadele van de Klant wijzigt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 zesde lid en de Klant binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de mededeling de overeenkomst schriftelijk opzegt;
10.7.2 INTERMOBILITAS B.V. prijzen of tarieven verhoogt met een percentage dat hoger is dan de overeengekomen indicering zoals bepaald in artikel 3 tweede lid en de Klant binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de mededeling de overeenkomst schriftelijk opzegt;
10.7.3 INTERMOBILITAS B.V. overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 derde lid de gebruiks-mogelijkheden van de Informatie Service die voorwerp is van de overeenkomst dusdanig wijzigt, dat de gebruiksmogelijkheden voor de Klant aantoonbaar en wezenlijk beperkt worden en de Klant binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van het tijdstip van invoering de overeenkomst schriftelijk opzegt;
10.8 In het geval een partij tekort schiet in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst en deze tekortkoming rechtvaardigt ontbinding van de overeenkomst, dan is de andere partij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de tekortschietende partij in verzuim is.
10.9 Niet nakoming door de Klant van zijn verplichtingen die bedoeld zijn in artikel 15, rechtvaardigt ontbinding door INTERMOBILITAS B.V.. In voorkomend geval is de Klant in elk geval in verzuim na verstrijken van vier weken na totstandkoming van de overeenkomst met INTERMOBILITAS B.V.
Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Dordrecht.
II. Bepalingen met betrekking tot Informatie Services
De in dit hoofdstuk "bepalingen met betrekking tot Informatie Services" vermelden bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk I van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle Informatie Services die INTERMOBILITAS B.V. verricht.
Artikel 12 - Samenstelling en gebruik van Informatie Services
12.1 INTERMOBILITAS B.V. draagt er zorg voor dat een Informatie Service wezenlijk voldoet aan de Product Specificatie zoals die door INTERMOBILITAS B.V. op het moment van sluiten van de overeenkomst wordt gehanteerd, behoudens wijzigingen conform het derde lid, alsmede dat, indien INTERMOBILITAS B.V. tevens een User Manual voor het betreffende Informatie Service heeft samengesteld, de bediening conform de User Manual mogelijk is. INTERMOBILITAS B.V. is niet verplicht, maar wel gerechtigd, tot het bieden van ten opzichte van de Product Specificatie aanvullende gebruiksmogelijkheden.
12.2 INTERMOBILITAS B.V. zal aan de Klant schriftelijk kenbaar maken indien met betrekking tot een bepaalde Informatie Service een User Manual beschikbaar is.
12.3 Indien met de Klant een Service Periode van langer dan drie kalendermaanden is overeengekomen, is INTERMOBILITAS B.V. gerechtigd de gebruiksmogelijkheden van Informatie Service te wijzigen, de betreffende Informatie Servicespecificatie dienovereenkomstig aan te passen en het gewijzigde Informatie Service vervolgens te leveren aan de Klant. INTERMOBILITAS B.V. zal de Klant schriftelijk informeren over de aard van de wijziging en het voorgenomen tijdstip waarop de wijziging wordt ingevoerd.
12.4 De Klant is ermee bekend dat INTERMOBILITAS B.V. de gegevens die toegankelijk worden gemaakt met behulp van de Informatie Service van derden afkomstig zijn. INTERMOBILITAS B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid en compleetheid van bedoelde gegevens. De Klant zal er zorg voor dragen dat, indien hij zijn gegevens toevoegt aan de Informatie Service, deze juist en volledig zijn.
12.5 INTERMOBILITAS B.V. bepaalt de technische middelen waarmee de Informatie Service geboden wordt. INTERMOBILITAS B.V. is gerechtigd, onverminderd het eerste lid, bedoelde technische middelen te vervangen of te wijzigen.
12.6 Indien de Klant over bepaalde, programmatuur apparatuur of hardware moet beschikken om van een bepaalde Informatie Service gebruik te kunnen maken, zal INTERMOBILITAS B.V. dit schriftelijk kenbaar maken en zal de Klant voor eigen rekening uitsluitend bedoelde programmatuur, apparatuur of hardware gebruiken. INTERMOBILITAS B.V. zal met inachtneming van een redelijke termijn aangeven wanneer een Informatie Service met andere programmatuur apparatuur of hardware gebruikt moet worden.
12.7 De overeenkomst verplicht INTERMOBILITAS B.V. niet tot levering van een foutloze Informatie Service noch tot een ononderbroken levering.
12.8 De Klant zal Informatie Services uitsluitend voor interne bedrijfsdoeleinden gebruiken, zoals in dit lid bepaald zijn. Het is de Klant niet toegestaan de gegevens die door de Informatie Service worden verkregen tijdelijk of permanent op te slaan op een andere gegevensdrager, te verspreiden, te verveelvoudigen of openbaar te maken. In dit lid wordt verstaan onder interne bedrijfsdoeleinden: het normaal te achten gebruik ter ondersteuning van het in- en/of verkoopproces van voertuigen binnen de locatie van de Klant waar de Informatie Service door de Klant van INTERMOBILITAS B.V. ontvangen wordt. Het is de Klant niet toegestaan de gegevens naar andere vestigingen of dochterondernemingen van de Klant te verspreiden, tenzij en voor zover de Klant en INTERMOBILITAS B.V. dit per geval schriftelijk overeengekomen zijn.
Artikel 13 - Programmatuur
13.1 Indien teneinde gebruik te kunnen maken van een Informatie Service, installatie van een door INTERMOBILITAS B.V. als onderdeel van de Informatie Service ter beschikking gestelde computer programmatuur noodzakelijk is, is de Klant gerechtigd deze programmatuur op een interne werkplek bij de Klant op locatie te installeren en te gebruiken voor genoemd doel.
13.2 Het in het eerste lid bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar en eindigt zodra de overeenkomst uit hoogte waarvan INTERMOBILITAS B.V. de betreffende Informatie Service verricht eindigt.
13.3 De Klant zal programmatuur en bij behorende documentatie geheel noch gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of aanvullen, omzetten in brontaal, down-loaden, reverse compilen, of demonteren. De Klant zal echter regelmatig een kopie vervaardigen voor haar interne beveiligingsdoeleinden. Indien de programmatuur wordt beschadigd of verloren gaat, kan de Klant tegen kostprijs een kopie daarvan bij INTERMOBILITAS B.V. verkrijgen.
13.4 De Klant staat ervoor in dat in een op iedere kopie van de programmatuur alle gegevens zijn aangegeven die in en op het ter beschikking gestelde exemplaar voorkomen, zoals auteursrecht notities, onderschriften, logos, merken identificatie- en serienummers en de Klant zal geen van deze gegevens veranderen of uitwissen. De Klant verplicht zich programmatuur uitsluitend te gebruiken in combinatie met apparatuur die door INTERMOBILITAS B.V. nader is kenbaar gemaakt.
Artikel 14 - Online Informatie Services
14.1 Indien een Informatie Service wordt geboden door een systeem dat INTERMOBILITAS B.V. toegankelijk maakt voor de Klant via internet, intra- of extranet zal de Klant zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet gebruiker mag worden verwacht en is verplicht bij het gebruik van het betreffende systeem de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de door INTERMOBILITAS B.V. verstrekte voorschriften en instructies in acht te nemen.
14.2 Voor zover als onderdeel van een Informatie Service de Klant tevens de mogelijkheid wordt geboden gebruik te maken van opslagcapaciteit van het systeem waarmee de betreffende Informatie Service wordt mogelijk gemaakt, zal de Klant deze opslagcapaciteit slechts gebruiken voor het doel waarvoor INTERMOBILITAS B.V. deze ter beschikking stelt, zulks tot het door INTERMOBILITAS B.V. aangegeven maximum aan opslagcapaciteit.
14.3 De Klant onthoudt zich ervan schade toe te brengen aan de technische middelen waarmee de Informatie Service geboden wordt. Het is de Klant verboden processen of programma's - al dan niet via de website of andere technische middelen van INTERMOBILITAS B.V. - op te starten, waarvan de Klant weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat zulks INTERMOBILITAS B.V. en/of andere gebruikers en/of overige internetgebruikers hindert of schade toebrengt. De handelingen bedoeld in dit lid wordt onder meer verstaan:
- het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden of van INTERMOBILITAS B.V.;
- de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie;
- vernielen maar beschadiging of onbruikbaar maken van de technische middelen daarbij inbegrepen programmatuur van anderen;
- het verspreiden van virussen of anderszins opzettelijk verstoren en/of vernietigen van communicatie en/of gegevensopslag;
- het zonder toestemming binnendringen of trachten binnen te dringen van andere computers of computersystemen op het internet ("hacken").
14.4 Het is de Klant niet toegestaan hyperlinks of deeplinks aan te brengen in/of bij de website die INTERMOBILITAS B.V. toegankelijk maakt in het kader van het verlenen van de overeengekomen Informatie Service, tenzij INTERMOBILITAS B.V. hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. INTERMOBILITAS B.V. is niet verplicht haar toestemming te geven.
Artikel 15 - Abonnement content derden
15.1 Indien de Klant om gebruik te kunnen maken van bepaalde gegevens of INTERMOBILITAS B.V. Nederland dit in haar Offerte vermelden en de Klant zal er voor zorg dragen dat hij tijdig en voor eigen rekening bedoelde overeenkomst aangaat onder de voorwaarden en tegen de tarieven zoals de Klant en deze derden bedingen.
III. Professionele Services
De in dit hoofdstuk "Professionele Services" vermelde bepalingen, zijn naast de Algemene Bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk I van toepassing op services die INTERMOBILITAS B.V. verricht, zoals consultancy, implementatie, installatie, integratie, training, onderhoudservices en adviezen.
Artikel 16 - Uitvoering
16.1 INTERMOBILITAS B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde procedures en overige afspraken. INTERMOBILITAS B.V. is gedurende de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening niet gehouden instructies en aanwijzingen van de Klant op te volgen.
16.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fase zal plaatsvinden, is INTERMOBILITAS B.V. gerechtigd de uitvoering van de volgende fase op te schorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.
16.3 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met de oog tot de uitvoering door een bepaald persoon, zal INTERMOBILITAS B.V. steeds gerechtigd zijn persoon te vervangen door één of meer andere personen met de zelfde kwalificaties.
Artikel 17 - Wijziging en meerwerk
17.1 INTERMOBILITAS B.V. is niet verplicht voorstellen of aanwijzigen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen.
17.2 Voor zover INTERMOBILITAS B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die de overeengekomen omvang of inhoud van de dienstverlening te buiten gaan, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant aan INTERMOBILITAS B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van INTERMOBILITAS B.V. is in dergelijke gevallen gerechtigd dat voordat dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd een separate schriftelijke overeenkomst daartoe wordt gesloten.
17.3 De Klant aanvaardt dat door de werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Klant en INTERMOBILITAS B.V., kunnen worden beïnvloed.
Artikel 18 - Training
18.1 INTERMOBILITAS B.V. is gerechtigd cursussen te geven aan de Klant gelijktijdig met andere klanten. Indien INTERMOBILITAS B.V. heeft aangegeven dat een cursus slechts doorgang zal vinden bij een voldoende aantal aanmeldingen, is INTERMOBILITAS B.V. indien het aantal niet wordt behaald gerechtigd de cursus uit te stellen tot een nader tot INTERMOBILITAS B.V. te bepalen tijdstip waarop het aantal inschrijvingen wel gehaald is.
IV. Verkoop van apparatuur
De in dit hoofdstuk "verkoop van apparatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in hoofdstuk van toepassing indien INTERMOBILITAS B.V. apparatuur aan de Klant verkoopt.
Artikel 19 - Apparatuur
19.1 Elk apparaat dat INTERMOBILITAS B.V. verkoopt is tevens een Additioneel Product in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
19.2 INTERMOBILITAS B.V. draagt er zorg voor dat apparatuur op het moment van aflevering wezenlijk voldoet aan de Product Specificatie zoals die door INTERMOBILITAS B.V. op het moment van sluiten van de overeenkomst wordt gehanteerd. Artikel 7:17 BW is niet van toepassing op de koopovereenkomst.
Artikel 20 - Aflevering
20.1 INTERMOBILITAS B.V. zal de verkochte apparatuur afleveren op het door de Klant opgegeven adres in Nederland.
Artikel 21 - Risico en eigendom
21.1 De eigendom van de apparatuur gaat op de Klant over nadat de Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Het risico van beschadiging en verlies gaat op de Klant over op het moment van aflevering.
Artikel 22 - Garantie service
22.1 INTERMOBILITAS B.V. zal garantie service bieden op door haar verkochte apparatuur voor zover INTERMOBILITAS.B.V. in het concrete geval een afdwingbaar recht op garantie service jegens haar toeleverancier heeft. Op verzoek zal INTERMOBILITAS B.V. inzage geven in de van toepassing zijnde garantiebepaling van de betreffende toeleverancier.